Această pltaformă de cursuri online este adresată EXCLUSIV membrilor Filialei Bistriţa-Năsăud a OAMGMAMR. Vă rugăm ca înaintea accesării unui curs să parcurgeţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a platformei. Accesarea oricărui curs de pe platforma https://cursuri.oamrbn.ro/ înseamnă acceptarea implicită a termenilor şi condiţiilor prezentate mai jos!!!
Păstrarea în siguranţă a parolei de acces reprezintă responsabilitatea fiecărui utilizator, consecinţele oricărei activităţi desfăşurate prin folosirea parolei revenindu-vă integral. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a platformei sunteţi de accord să ne înştiinţaţi imediat despre orice pierdere a parolei sau despre eventualele semne de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.
Pentru o utilizare mai facilă a platformei, pentru fiecare membru activ al filialei au fost create deja conturi individuale. Autentificarea se face urmănd instrucţiunile pe care le găsiţi aici: https://cursuri.oamrbn.ro/informatii-utile-privind-accesarea-cursurilor/
Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale pltformei https://cursuri.oamrbn.ro/  sau accesul altor persoane, cu excepţia posesorilor conturilor, reprezintă infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic şi va fi sancţionată conform prevederilor legale.
Conținutul platformei de cursuri (text, grafica Web, programe etc.)  vă este oferit cu scop informațional și educativ. Este interzisă reproducerea, încorporarea sau transmiterea, parţială sau totală a conţinutului, sub orice formă (tipărit, electronic sau în orice alt format) fără a avea în prealabil acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală.
Accesul la cursurile online şi completarea chestionarului de evaluare sunt strict individuale, nu post fi transferate. Este interzis accesul sau utilizarea platformei în numele unei alte persoane!!! În cazul în care se va primi notificare/raportare cu privire la existenţa unor utilizări care nu sunt în conformitate cu temenii şi condiţiile date, OAMGMAMR Filiala Bistriţa-Năsăud îşi rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator respectiv sau de a bloca accesul la acesta.
Pentru a putea răspunde la întrebările din chestionar şi pentru a obţine punctajul minim necesar pentru absolvirea cursului este necesară parcurgerea integrală a cursului înaintea începerii testului!!
Orice acces la conținutul destinat utilizatorilor de drept (asistenţi medicali/moaşe cu aviz de liberă practică din filiala Bistriţa-Năsăud) care încalcă Termenii și condițiile va fi raportat către autorul cursului şi conducerea filialei.
Materialele de pe acest site sunt proprietatea autorilor lor, așa cum aceștia au declarat și așa cum acestea apar pe platforma de cursuri online. Responsabilitatea asupra conţinutului cursurilor revine în totalitate autorilor acestora (inclusiv   responsabilitatea asupra respectării de către autor a drepturilor de proprietate intelectuală a surselor citate).
Informaţiile din cursuri nu vor fi folosite pentru recomandări de diagnostic sau medicaţie, autodiagnostic sau automedicaţie şi nu înlocuiesc consultul medical de specialitate!!!
Conţinutul cursurilor poate cuprinde trimiteri la site-uri, imagini, clipuri video etc.  din link-uri externe/ conexiuni hypertext. Dacă accesați aceste site-uri, părăsiți platforma de cursuri a filialei și veți naviga sub alți termeni de utilizare, așa cum sunt definiți aceștia în site-urile respective. OAMGMAMR Filiala Bistriţa-Năsăud nu este responsabilă pentru politica de confidențialitate sau termenii de utilizare ale acestor site-uri şi nu îşi asumă responsibilitatea pentru eventuala infectare cu viruși ca urmare a accesării materialelor audio, video sau text de pe aceste site-uri.
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către
OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud
 
Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud şi ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal la nivelul filialei.
Acest document explică inclusiv modalităţile în care OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud colectează, prelucrează şi stochează datele personale ale utilizatorilor platformei de cursuri online. În cazul în care constataţi orice erori intervenite în gestionarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în prezentul document.
OAMGMAMR filiala Bistriţa-Năsăud se angajează să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 şi legislaţiei naţionale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.
Principiile prelucrării datelor cu caracter personal:
 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 2. Datele cu caracter personal sunt colectate de OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
 3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 4. Datele cu caracter personal nu se stochează de OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
 5. OAMGMAMR – Filiala Bistriţa Năsăud a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.
Informaţii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR Filiala Bistriţa-Năsăud
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România  (OAMGMAMR) FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Bistriţa, str. Emil Gărleanu, bl.2, sc. C. ap.25, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.
În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR-BN prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.
Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR-BN şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastra semnează contracte de confidențialitate în acest sens.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.
Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării și vor fi utilizate pentru următoarele obligații legale privind exercitarea profesiei:
 1. Înregistrare membrilor în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate);
 4. Recunoaştere calificări profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 5. Asigurare schimb de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
 6. Emitere card profesional european;
 7. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
 8. Autorizare exercitare temporară şi ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe;
 9. Soluţionare cereri şi petiţii;
 10. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 11. Mecanism de alertă – informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
 12. Organizare examen de grad principal;
 13. Avizare înfiinţare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moaşelor şi asistenților medicali;
 14. Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
 15. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 16. Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
 17. Reatestarea competenței profesionale.
Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR-BN prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, comunicarea cu utilizatorii rețelei de socializare facebook (https://www.facebook.com/oamgmamr.bn). În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor / persoanelor vizate.
Conform dispozițiilor   Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor  şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, OAMGMAMR-BN are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.
Informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru utilizatorii platformei https://cursuri.oamrbn.ro/
Datele solicitate la accesarea contului dumneavoastră pot fi date de identificare personală – numele, prenumele, CNP, numărul de telefon, domiciliul şi adresa de email.
Datele personale ale utilizatorului sunt folosite de către noi numai în scopul declarat al acestei platforme online. Toate informațiile furnizate de la şi despre utilizatorii platformei https://cursuri.oamrbn.ro/   sunt și vor rămâne confidențiale.  Filiala OAMGMAMR BN nu va folosi aceste informații în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate.
Baza de date cu utilizatori este păstrată în condiţii de siguranţă.
Datele cu caracter personal la care se face referire în prezentul document includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, care servesc la identificarea dumneavoastră;
Datele personale sunt destinate utilizării exclusive de către OAMGMAMR – Filiala Bistriţa Năsăud și acestea nu vor fi vândute către terţi.
 
Măsuri de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate:
OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
 • În acest sens, a fost desemnată la nivelul filialei o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 679/2016.
Important de reţinut!!!
 • Rețineți că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată ca fiind 100% sigură!
 • Sunteți responsabil de numele dvs. de utilizator și de parola: păstrați-le în siguranță!
 • Dacă aveți bănuiala că, confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la email dpo@oamrbn.ro
Proceduri specifice pentru utilizatori:
 • Identificarea și autentificarea utilizatorului: prin utilizator se înțelege orice persoană care acționează sub autoritatea OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud sau a persoanei împuternicite de OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal;
 • Pentru a dobândi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se identifice;
 • În cazul prelucrărilor automatizate, identificarea se realizează prin autentificare în sistemele informatice ale Filialei OAMGMAMR Bistriţa-Năsăud. Autentificarea se face prin introducerea datelor de autentificare unice, constând în cont de utilizator (username) și parolă.
Drepturile dumneavoastră legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
Ca persoană vizată, conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor aveţi următoarele drepturi specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs.
OAMGMAMR – Filiala Bistriţa-Năsăud vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.
Dreptul de retragere a consimțământului: vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment;
Dreptul la rectificare: puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostrum – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi;
Dreptul la restricție: puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
 • contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea;
 • prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept;
 • vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.;
Dreptul de acces: ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul.
Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
Dreptul la portabilitate: la cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
 • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
Dreptul de opoziție: ați putea obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți.
În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare. Vă rugăm să rețineți:
 • Perioada de timp: vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: în unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră.
  În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.
De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Bistriţa-Năsăud, la următoarea adresă: Bistriţa, str. Emil Gărleanu, bl.2, sc. C. ap.25., tel: 0263233031. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor (DPO) al OAMGMAMR FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD – sunt următoarele: email: marius@gdprprotect.ro  tel. 0769041200.