Capitolul 1 – Reteta electronica

Definitii si terminologie

 • SIUI = Sistemul Informatic pentru Prescriptia Electronica
 • PIAS = Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate
 • SIUI = Sistemul Informatic Unic Integrat
 • CEAS = Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate
 • Codul de bare 2D este un cod bidimensional, care apare automat pe reteta tiparita de catre medici si care contine toate datele acesteia ( datele de identificare ale medicului prescriptor, datele de identificare ale pacientlui, medicamentele prescrise, respective eliberate). Codul de bare este identificat in farmacie prin scanarea sa cu un citotor de coduri de bare, denumit si scanner.
 • Reteta electronica Online este prescripţia în format electronic care este completată folosind o aplicaţie informatică dedicată care este conectată la Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS, iar prescripţia este validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la sistemul informatic al CNAS, furnizorul trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate din sistem.
 • Reteta electronica Offline este prescripţia în format electronic care este completată folosind o aplicaţie informatică dedicată care nu este conectată la Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS şi este tipărită fără a fi validată şi înregistrată în sistem, sau prescripţia completată manual pe hârtie, respectând formularul specific prevăzut în normele CNAS.
 • Reteta electronica la domiciliu este un tipizat pretiparit dintr-o aplicatie software in care se regasesc seria, numarul si datele cabinetului medical. Datele asiguratului precum si medicamentele prescrise sunt scrise de mana de catre medic pe prescriptia pretiparita.
 • Reteta in regim special este un formular de prescriptie medicala, in trei exemplare, pe hartie autocopiativa.
 • Cardul de sanatate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS. El a devenit instrumentul de confirmare a prestării  tuturor serviciilor din sistem (PIAS).
 • CID reprezintă Codul de IDenitificare al asiguraţilor din PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate) şi este inscripţionat pe Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) sub numele „Cod de asigurat”. CID-ul este folosit la identificarea unică în sistem a persoanelor asigurate. Valoarea sa este generată pe baza CNP-ului.

Informatii necesare pentru consilierea pacientilor

Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică (SIPE) îşi propune să asigure una din componentele esenţiale ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate din România, fiind un pas în direcţia alinierii la tendinţele din Uniunea Europeană.

SIPE reprezintă o extindere naturală a sistemul SIUI actual al CNAS punând la dispoziţie toate funcţionalităţile necesare introducerii prescrierii electronice a reţetelor compensate şi gratuite, suportate parţial sau integral din Fondul Naţional al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronice a devinit operaţional începând cu 1.07.2012, iar modalitatea actuală de lucru, prin utilizarea reţetelor auto-copiante cu regim special au fost eliminate treptat până la sfârşitul anului 2012, începând cu 1.01.2013 prescrierea electronică devenind obligatorie.

Introducerea reţetei electronice vine să completeze iniţiativa CNAS de a avea o viziune globală

asupra serviciilor de sănătate furnizate pacienţilor şi asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Astfel ca se poate monitoriza nu numai eliberarea de medicamente dar şi furnizarea

serviciilor (cantitativ dar mai ales calitativ), atat de către beneficiarii direcţi (pacienţii şi asiguraţii), t şi de către profesioniştii şi finanţatorii sistemului.

Prescripţia electronică faciliteaza accesul mai rapid şi corect al pacientului la medicaţia necesară, contribuie la prevenirea erorilor şi a fraudei, asigura transparenţă in sistem şi ofera o predictibilitate mai bună a consumului, punandu-se astfel la dispoziţia decidenţilor informaţii indispensabile unui management performant, corect şi etic faţă de asigurat.

Pentru medici şi farmacişti, reprezinta de asemenea un beneficiu, prin oferirea unui format

standardizat de introducere a datelor şi prin posibilitatea transmiterii directe a informaţiilor pentru decontare.

Reţeta electronică contribuie la creşterea calităţii actului medical de prescripţie prin programul

de ”prescriere asistată a medicaţiei” care reduce a riscul de eroare pe parcursul inscrierii  medicaţiei recomandate, a indicaţiilor de eliberare şi administrare a medicamentelor. Acest cadru tehnic garanteaza finanţatorului – CNAS dar şi asiguratului siguranţa tratamentului şi reducerea riscului de complicaţii prin evitarea erorilor de prescriere şi alertă la contraindicaţii.

Din punctul de vedere al finanţatorului, al Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate, reţeta electronică permite monitorizarea obiectivă a cheltuielilor din sistem – CNAS, astfel ca CAS va putea elaborara metodologii de stabilire a unor costuri standardizate pe tip de patologie, grupe de pacienţi şi nivel de asistenţă medicală. Deloc de neglijat, contribuţia lunară a asiguratului la fondul de sănătate, este mai eficient cheltuită, permiţand un acces mai larg la medicaţia compensată şi la servicii medicale de calitate.

Faţă de procedura existenta la momentul introducerii prescriptiei electronice nu s-au evidenţiat dezavantaje pentru asigurat, dimpotrivă, va creşte increderea pacientului in sistemul de sănătate, prin acurateţea prescripţiei şi reducerea timpului de aşteptare in farmacie.

Alte avantaje pentru asigurat :

 • respectarea confidenţialităţii inscrierii diagnosticului. La sugestia reprezentanţilor Asociaţiilor de Pacienţi pe reţetă nu se mai scrie diagnosticul in extenso ci numai codul de diagnostic.
 • prescrierea este mai corectă deoarece prescrierea medicaţiei este ajutată de programul de ”prescriere asistată a medicaţiei” care face automat corelări intre diagnostic/diagnostice şi medicaţie/medicaţii, semnalizează interacţii, supradozări, contraindicaţii etc., dar emite, de exemplu şi atenţionări legate de indicaţiile off-label (in afara indicaţiilor din prospect)
 • atenţionarea medicului (daca este on-line) referitor la prescrieri-eliberări medicamente similare, la acelaşi pacient, pe acelaşi medicament
 • monitorizarea prescripţiilor medicale, fapt care poate oferi garanţia calităţii prescrierii (indicaţii mai corecte, mai precise, dozaje optime etc.), asigură eliminarea suprapunerilor de prescrieri dar şi eliminarea prescrierilor off-label (recomandări de medicaţie care nu se incadrează ca indicaţie asumată de producător şi inregistrată in prospect).
 • elimină riscurile de fraudare şi facilitează intoarcerea banilor in sistem, crescand accesul pacienţilor la medicaţie, la servicii medicale in general ;
 • eliminarea posibilelor erori la eliberarea medicamentelor datorită introducerii datelor manual (cum se intamplă in prezent). Scanarea codului de bare 2D (varianta off-line) sau preluarea din sistem (varianta on-line) elimină complet aceste situaţii generatoare de interpretări şi suspiciuni
 • micşorează notabil timpul pentru eliberarea medicamentelor
 • eliberarea reţetei fracţionate (momentan numai pentru varianta on-line) permite pacientului să-şi ia medicaţia din diferite farmacii (momentan numai din judeţul unde are contract medical prescriptor cu CAS). Fracţionarea face referire numai la medicamentele luate separat nu şi la cantitatea unui medicament !

Evident, pentru a beneficia de reţete in regim compensat pacientul trebuie să fie asigurat sau să primească o decizie de tratament intr-un Program Naţional de Sănătate (PNS), să aibă un CNP şi un act de identitate valabil.

Pentru a intra in posesia unei reţete, asiguratul trebuie să se prezinte la medic.

Acesta verifică calitatea de asigurat al pacientului dar şi alte documente medicale care sunt in favoarea prescripţiei – decizie de tratament de la comisie PNS-Boli Cronice, scrisoare medicală de la medicul specialist, alte reţete anterioare, bilete externare etc.

Asiguratul este informat de către medic şi cu privire la preţul de referinţă şi cel de vanzare in farmacie a medicamentelor, prezentand pacientului cea mai bună opţiune atat din punct de vedere medical cat şi financiar.

Pacientul ridică reţeta prescrisă la medic şi merge la farmacie.

Aici poate ridica medicaţia numai pe bază de reţetă şi act identificare (condiţie valabilă şi pentru imputernicit), numai in intervalul de valabilitate al reţetei şi numai de la farmacia din judeţul in care medicul prescriptor are contract cu CAS.

Poate solicita farmacistului (dacă medicul nu a precizat expres Denumirea Comercială) medicaţie mai ieftină, generică sau dimpotrivă mai scumpă, ţinand cont că trebuie să plătească diferenţa de la preţul compensat pană la preţul de vanzare in farmacie al medicamentului .

Medicaţia poate fi ridicată complet sau fracţionat (numai pentru reţetele prescrise ”on-line”), adică numai anumite medicamente (solicitate de pacient), eliberarea nefăcandu-se fracţionat pe unităţi, pe cantităţi dintr-un medicament. Evident, restul de medicamente nepreluate se pot lua din alta farmacie, in intervalul de valabilitate al reţetei, dar numai din acelaşi judeţ cu care medicul are contract cu CAS şi pe baza formularului printat de farmacie, cu medicamentele eliberate deja.

La medicaţia prescrisă pe mai multe luni, dacă nu-şi ridică intreaga medicaţie nu mai are posibilitatea de a ridica alte medicamente pentru perioada inscrisă pe reţetă. Pacientul sau imputernicitul acestuia trebuie să fie atent la ce medicamente sunt inscrise ca eliberate, pe formularul tipărit de farmacie şi numai după aceea să semneze de primirea lor !

Se pot solicita explicaţii, lămuriri referitoare la administrarea medicamentelor, informaţii pe care farmacistul le poate nota fie pe ambalajul medicamentelor, fie pe o hartie, separat dar nu pe formularul printat care confirma eliberarea medicamentelor (acesta este doar un document fiscal contabil).

Pacientului i se poate refuza eliberarea medicamentelor şi va fi indrumat inapoi la medicul prescriptor pentru corectarea erorilor, dacă :

 • reţeta prezintă erori la inscriere şi mai ales la citirea codului de bare (mai ales in situaţia reţetei prescrise off-line)
 • perioada de valabilitate a reţetei a fost depăşită
 • nu prezintă certitudine cu privire la lizibilitatea parafei, semnăturii sau ştampilei (mai ales in situaţia reţetelor eliberate in regim of-line ”la domiciliu”
 • prezintă erori grave de prescriere a medicamentelor precum supradozaj, asocieri vădit vătămătoare pentru pacient etc.

Foarte important de reţinut pentru asiguraţii, pacienţii, care beneficiază de reţeta electronică !

 • Formularul de reţetă primit de la medicul prescriptor nu trebuie indoit sau mototolit, cel puţin in zona codului de bare 2D, pentru a putea fi citit in farmacie ;
 • Dacă farmacia nu are temporar acces on-line, trebuie să meargă la o altă farmacie care are legătură prin internet cu sistemul CNAS, deoarece farmaciile nu au voie sa elibereze medicamente compensate de către CNAS atunci cand sunt off-line;
 • Farmacistul are la dispoziţie 20 minute să elibereze reţeta, după care este retrasă automat in sistem pentru a permite pacientului să-şi ridice medicaţia din altă farmacie. Aceasta perioadă se poate micşora dacă farmacia confirmă in sistem eliberarea, chiar si parţială (fracţionată) a reţetei inainte de intervalul limită de 20 minute. Dacă totuşi in 20 minute nu a reuşit să-i elibereze medicaţia şi pacientul incă mai doreşte să-şi ridice reţeta din acea farmacie, farmacistul poate să ”coboare” din nou reţeta pentru eliberare prin rescanarea codului de bare 2D.
 • Dacă reţeta i-a fost eliberata de medic in regim off-line, introducerea şi validarea reţetei se va face la farmacie. Deşi este puţin probabil, pot apare situaţii cand se vor constata greşeli in completare sau in recomandarea medicamentelor cu posibil efect grav asupra pacientului dacă acestuia i s-ar elibera medicamentele. in acest caz, pacientul este indrumat să se adreseze medicului prescriptor pentru clarificarea situaţiei ;
 • Este posibilă eliberarea fracţionată a reţetei (din mai multe farmacii), in funcţie de stocul din fiecare farmacie;
 • Cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorită faptului ca marea majoritate a reţetelor se vor ”descărca” prin simpla scanare a codului de bare 2D, fără ca farmacistul să mai introducă reţeta manual ;
 • Pană la implementarea cardului naţional de sănătate, pacientul trebuie sa confirme prin semnătură ridicarea medicamentelor din farmacie, pe exemplarul tipărit al ”reţetei de farmacie”.

Echipamente tehnice necesare

Pentru folosirea retetelor in format electronic, specialistii din domeniul sanitar au nevoie de urmatoarele echipamente:

Computer ( de tip Desktop sau Laptop) pe care este instalata o aplicatie software compatibila SIUI si inregistrata prin cheie de activare la SIUI.  
Imprimanta – cu jet de cerneala sau laser alb-negru, pentru tiparirea retelelor ( atat la prescriere in cabinetul medical, cat si la eliberare in farmacie).  
Conexiune stabile la internet pentru comunicarea in timp real cu sistemul SIPE/PIAS  
Certificat digital calificat pentru semnatura electronica, valabil si inregistrat la CAS cu care se afla in relatie contractuala  
Scanner ( cititor de coduri de bare 2D) pentru citirea codurilor de bare de pe reteta – doar pentru farmacii.
Cititor de carduri pentru citirea informatiilor inscrise pe cardurile de sanatat, fiind necesar atat medicilor cat si farmacistilor.  

Tipuri de retete

 • Reteta electronica Online este prescripţia în format electronic care este completată folosind o aplicaţie informatică dedicată care este conectată la Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS, iar prescripţia este validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la sistemul informatic al CNAS, furnizorul trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate din sistem.

Prescriptia electronica ( Online si Offline) cuprinde doua componente:

 • Componenta prescriere este partea din reteta electronica completata de medicul prescriptor
 • Componenta eliberare este partea din reteta electronica completata de farmacist in momentul eliberarii.

 • Reteta electronica Offline este prescripţia în format electronic care este completată folosind o aplicaţie informatică dedicată care nu este conectată la Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS şi este tipărită fără a fi validată şi înregistrată în sistem, sau prescripţia completată manual pe hârtie, respectând formularul specific prevăzut în normele CNAS.

 • Reteta electronica la domiciliu este un tipizat pretiparit dintr-o aplicatie software in care se regasesc seria, numarul si datele cabinetului medical. Datele asiguratului precum si medicamentele prescrise sunt scrise de mana de catre medic pe prescriptia pretiparita.

 

 • Reteta in regim special este un formular de prescriptie medicala, in trei exemplare, pe hartie autocopiativa in care se prescriu medicamente apartinand listelor de stupefiante sau psihotrope

 

 

 • Componenta de eliberare in farmacie contine informatii despre medicamentele eliberate, cantitatea eliberata precum si informatii despre pretul de referinta, pretul compensate si contribuita pacientului.

Conform ordinului privind modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie electronica pentru medicamentele cu si fara contributie personala publicat in Monitorul Oficial din 20.01.2014, incepand cu 01 februarie 2014 vor fi utilizate formulare actualizate.

Componenta de prescriere prezinta mai multe modificari care va sunt semnalate mai jos cu chenar rosu, dupa cum urmeaza:

 • Se va mentiona statul membru din Uniunea Europeana, respectiv RO
 • Vor fi mentionate pe reteta emailul si telefonul/fax-ul medicului presciptor, obligatoriu in formatul international , precedat de codul „+40”
 • Apare punctul 5 in cadrul caruia medicul va introduce motivul pentru care indica pe reteta un produs comercial anume
 • Apare sintagma: ” Foloseste-ti drepturile! Alege sa fii corect informat! La intocmirea retetei, solicita medicului precizari privind preturile medicamentelor recomandate!”
 • La componenta de eliberare apare sintagma: ” Foloseste-ti drepturile! Alege sa fii corect informat! La eliberarea medicamentelor, solicita farmacistului precizari privind preturile medicamentelor recomandate!”

 

Prescrierea

Informatii necesare privind modul de lucru

Toate acţiunile legate de utilizarea aplicaţiei pentru medicul specialist prescriptor, indiferent daca este medic de familie, medic de ambulatoriu sau medic de spital, sunt condiţionate în primul rând de relaţia contractuală care trebuie să existe între medic şi CAS.

Totodată, trebuie să existe o aplicaţie funcţională şi o semnătură electronică extinsă care  să autentifice legalitatea documentelor transmise în sistem. Furnizorul de servicii medicale, pentru prescrierea on-line, trebuie sa aibă o conexiune de internet care să permită comunicarea cu platforma reţetei electronice şi o imprimantă laser, pe care să tipărească versiunea pe hârtie a prescripţiei electronice.

Toate datele din reţetă trebuiesc urcate în sistem on-line sau cel târziu in 72 de ore si sunt înscrise într-un cod 2D tipărit pe reţetă. Face excepţie situaţia reţetelor prescrise la domiciliu unde codul de bare nu conţine medicaţia recomandată.

Pacientul se prezintă la medic pentru prescriere sau acesta poate beneficia de reţeta fie la domiciliu, fie la externarea sa (acolo unde este cazul). Identificarea pacientului în sistem se face prin introducerea cardului de asigurat in cititor de carduri. O atentie speciala trebuie acordata retetelor prescriese la domiciliu, in sensul ca medical trebuie sa verifica calitate de asigurat in momentul eliberarii prescriptiei medicale.

Alocarea seriilor si alegerea tipului de reteta folosit

Prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala se face prin intermediul retetei electronice, mai putin in cazurile in care se prescriu medicamente apartinand listelor de stupefiante sau psihotrope, situatie in care vor fi folosite formularele cu regim special.

In functie de conditii, daca va puteti conecta la internet, atunci veti putea prescrie retete electronice online. Daca acest lucru nu este posinil ( nu aveti conexiune la internet functionala, nu aveti curent electric, nu aveti certificat digital, nu aveti inregistrat la CAS aplicatia software sau certificatul digital), in functie de situatia aveti trei variante alternative de prescriptie:

 1. Folositi reteta electronica offline, adica efectuati prescrierea in aplicatie, tipariti reteta, dar nu o puteti trimite in sistem din cauza indisponibilitatii conexiunii la internet
 2. Folositi reteta electronica la domiciliu, adica scrieti de mana datele pacientului si medicamentele pe formularul pretiparit de la cabinet, bineinteles cu conditia sa fi rezervat din timp serii de reteta sis a fi tiparit cateva din ele.
 3. Folositi modelul de reteta speciala autocopiativa pentru medicamente apartinand listelor de stupefiante sau psihotrope, situatie in care vor fi folosite formularele cu regim special.

Pentru a putea prescrie retete in format electronic trebuie sa obtineti in avans seriile de reteta, pentru fiecare dintre cele doua tipuri de retata: online si offline. Pentru aceasta, utilizand aplicatia software inregistrata la CAS se face o cerere online catre sistem, pentru alocarea automata a unui interval de serii si numere de retete. Aceste serii vor fi generate de CNAS si vor fi importate direct in aplicatie, de unde vor fi gestionate ulterior ( retete disponibile, effectuate, anulate).

Modul de prescriere Online – cu conectivitate

Odată deschisă o nouă sesiune de prescriere de medicamente se completează automat:

 • nouă serie şi număr de reţetă , din calupul de serii şi numere generate din sistem
 • datele de identificare ale unităţii medicale :
 • denumirea unităţii, a furnizorului, CUI, numărul de contract sau numărul convenţiei cu CAS
 • categoria unităţii – MF, Ambulatoriu, Spital, Altele, MF-MM
 • data calendaristică când se efectuează prescrierea ;
 • datele de identificare ale medicului prescriptor (nume/prenume/specialitate/cod parafa) numai dacă are semnatură electronică extinsă (a medicului). Dacă nu are are va trebui să introduce manual aceste date.

Înscrierea pe calculator continuă cu elementele de identificare ale asiguratului (pacientului) nume, prenume, cetăţenia, CNP (programul va printa numai CIDul -codul de asigurat), număr Paşaport, Card EU (CE).

Este identificată starea de asigurat şi se înscrie.

Exista prevederi in norme referitoare la luarea în considerare a stării celei mai favorabile pentru asigurat. Se introduce numărul de registru de consultaţii, condica de consultaţii sau numărul foii de observaţie, numărul zilelor pentru care se face prescrierea şi, acolo unde este cazul, numărul de decizie al Comisiei PNS/Boli Cronice.

Se continuă cu înscrierea diagnosticelor, mai întâi cel principal şi ulterior cele secundare (programul va printa numai codul de diagnostic, codificarea 1-999, aferent fiecărui diagnostic scris in extensor pe calculator).

Fiecărui medicament trebuie să-i corespundă un cod de diagnostic, denumirea comună internaţională sau denumirea corecială (când este cazul conform normeler ), forma, concentraţia, D.S., cantitatea (UT), procent preţ referinţă şi lista pe care se afla medicamentul. Nu se pot înscrie, pe o reţetă mai mult de 7 medicamente.

Procedura de prescriere se încheie cu tipărirea reţetei şi semnarea, parafarea acesteia de către medic. Pe reţetă se înscrie automat un cod de bare 2D, care conţine toate datele înscrise în reţetă. Reţeta se printează în două exemplare, unul se înmânează pacientului iar celălalt se păstrează pentru arhivă, la medic. Arhivarea este opţională în cazul în care medicul are semnătură digitală şi transmite reţetele electronice în sistem, dar trebuie să se ţină cont şi de prevederile din legea privind arhivarea documentelor.

Cu această reţetă asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judeţul în care medical prescriptor are contract cu CAS.

Modul de prescriere Offline – fara conectivitate / Domiciliu

Se verifică dacă reţeta este corectă prin validarea în sistemul central dacă medicul prescrie on-line, iar dacă nu este conectat cu sistemul, deci în starea off-line, validarea se face local şi parţial în cadrul aplicaţiei proprii (odată validate nu mai pot fi modificate/corectate ulterior !).

Reţetele emise off-line trebuie transmise ulterior în sistem, la o eventuală conectare la internet (la sistem) printr-o sincronizare automată sau odată cu raportarea periodică a serviciilor la CAS.

În cazul reţetei prescrise ”la domiciliu”, medicul prescriptor trebuie sa tipărească, la cabinet, un set de reţete necompletate (pre-tipărite) în trei exemplare, înainte de deplasarea spre vizită. Acest tip de reţetă are completate automat seria şi numărul din calupul dedicat reţetelor off-line ”la domiciliu”, datele unităţii medicale şi datele de identificare ale medicului. In locul codului de identificare a pacientului (CID) generat automat de sistem, se va complete CNP-ul persoanei beneficiare.

Pentru eventualitatea când, cu ocazia unei vizite la domiciliu se preconizează prescrierea mai multor reţete compensate se recomandă ca medicul să-şi printeze un număr suficient de reţete completate doar seria şi numărul reţetei, datele unităţii medicale şi datele de identificare ale  medicului. Aceeaşi recomandare o facem şi pentru a preîntâmpina situaţia când la cabinet sau la unitatea medicală se întrerupe temporar curentul electric.

După consultul la domiciliu pacientul va primi (dacă în urma consultului este necesară eliberarea unei reţete) un exemplar pretipărit, pe care medicul a completat, codul de diagnostic  corespunzător patologiei pentru care face prescrierea, mai întâi cel principal şi ulterior cele secundare.

Medicul va continua procedura de înscriere a medicamentelor pe reţetă, ca la variant de prescriere pe calculator la cabinet, cu menţiunea că toate datele corespunzătoare medicamentelor se scriu de mâna, citeţ, cu litere de tipar (denumirea comuna internaţională sau denumirea comrecială – când este cazul, forma farmaceutică, concentratia, D.S., cantitatea (UT), procent preţ referinţă şi lista pe care se afla medicamentul).

Cu această reţetă asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judeţul în care medicul prescriptor are contract cu CAS dar nu poate ridica medicaţia şi în regim fracţionat (situaţie valabilă numai pentru reţetele emise on-line, cu semnătură digitală).

Pentru acets tip de retete, introducerea si validarea retetei se va face la farmacie. Este posibil in acest caz sa se constate incompatibilitati, reteta sa nu fie validate, iar pacientul sa trebuiasca sa revina la cabinet pentru corectare.

Termenul pentru introducerea acestor retete in aplicatie si transmiterea lor in sistem este finalul lunii in care au fost prescrise.

Anularea retetelor electronice

Anularea retetelor se poate face doar in anumite situatii:

 • La prescriere, reteta poate fi anulata doar de medical care a prescris-o si numai daca nu s-a initial procedura de eliberare partial sau totata a acesteia. O reteta electronica din care s-a eliberat cel putin un medicament prescris nu mai poate fi anulaa de catre medic.
 • La eliberare, poate fi anulata component de eliberare de catre farmacie, in cazurile in care sunt detectate erori. Reteta poate fi reintrodusa trecand inca o data prin toate procedurile care tin de eliberare.
 • Central, SIPE poate anula retete in cazurile in care, in mod cu totul exceptional, s-au facut greseli grave in component de prescriere.

Anularea retetei atrage dupa sine si anularea numarului ei. Nu pot exista nici in SIUI, nici pe calculatorul medicului prescriptor sau a farmaciei doua retete diferite cu aceiasi serie si acelasi numar.

Retetele cu tratament medicamentos pe 2 si 3 luni

Retetele electronice pentru pacientii cronici poate fi repetitive si in acest caz se va face exclusiv online o reteta care contine tratamentul pentru 60,61,62,90,91,92 zile si poate fi eliberata partial, in maxim 30 de zile de la prescriere. Pentru mai multe detalii consultati capitolul Eliberarea fracţionată şi parţial fracţionată

Reguli de validare

In momentul incarcarii retetei electronice in SIUI, sistemul automat verifica daca documentul prescris / eliberat respecta o serie de reguli. Lista cu regulile care trebuiesc respectate o gasiti in Anexa 1 – Lista Erori SIUI.

Rapoartarea retetelor de catre prescriptor

Retetele prescrie Offline trebuie introduce in sistem in 72 de ore iar cele Online se raporteaza in momentul validarii acestora. Prescriptorul va face si o raportare la sfarsit de luna privind serviciile efectuate si documentele eliberate.

Numarul de exemplare primite de pacient

 1. Medicul presciptor are sistem informatic, acces internet, semnatura digitala pe numele lui si scrie o reteta ONLINE, asta inseamna ca sub linia de pe reteta este un text cu numarul de inregistrare in sistem si mentiunea ca  aceasta reteta este semnata cu certificatul respectiv care este pe numele medicului care a prescris reteta. In acest caz pacientul iese din cabinet cu un singur exemplar(componenta de prescriptie) si medicul POATE sa isi pastreze si el unul, dar nu este obligatoriu.  La farmacie reteta este scanata si eliberata total sau partial. In cazul in care farmacia elibereaza partial medicamentele, va inmana pacientului componenta de eliberare  care are inscrise pe ea doar medicamentele eliberate si cu care va merge la urmatoarea farmacie. Componenta de prescriptie ramane intotdeauna in prima farmacie unde s-au eliberat medicamente. Farmacia îsi poate pastra pentru evidenta proprie o copie dupa prescriptia medicala electronica (componenta prescriere).  A doua farmacie scaneaza componenta de eliberare de la prima farmacie si asa identifica medicamentele neeliberate. In ceea ce priveste documentele ce trebuiesc depuse la CAS, prima farmacie depune pe langa factura, borderou si cele doua componente in original (componenta de eliberare semnata inclusiv de asigurat/imputernicit  si componenta de prescriptie). A doua farmacie depune pe langa  factura, borderou doar componenta de eliberare semnata inclusiv de asigurat/imputernicit.

 

 1. Medicul presciptor are sistem informatic, acces internet, dar semnatura digitala NU ESTE pe numele lui si scrie o reteta ONLINE. Acesta este cazul unor spitale din Romania unde retetela sunt semnate si incarcate in sistem utilizand o singura semnatura digitala, de obicei a managerului spitalului. Sau mai este situatia intalnita pe perioada concediilor cand medicul inlocuitor scrie retete utilizand propria parafa avand la baza conventia de reciprocitate, dar incarca in sistem reteta utilizand semnatura digitala a medicului titular.  In acest caz, se listeaza obligatoriu 2 exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le semneaza, parafeaza si stampileaza, din care un exemplar ramâne la medicul prescriptor pentru evidenta proprie si un exemplar îl înmâneaza asiguratului pentru a se depune de catre acesta la farmacie. Farmacia listeaza pe suport hârtie prescriptia medicala electronica (componenta eliberare), cu confirmarea semnaturii electronice a farmacistului, care se semneaza si de asigurat sau persoana care ridica medicamentele, pe care împreuna cu un exemplar din  prescriptia medicala (componenta prescriere) o ataseaza la factura si borderoul centralizator care se depun la casa de asigurari de sanatate în vederea decontarii. Farmacia îsi poate pastra pentru evidenta proprie o copie dupa prescriptia medicala electronica (componenta prescriere).

 

 1. Medicul presciptor are sistem informatic,  nu are acces internet sau semnatura digitala  si scrie o reteta OFFLINE. Sunt cazurile retetelor scrise la domiciulul pacientului sau cand lipseste una din conditiile cumulative pentru presciptii online (sursa de curent electric, sistem informatic, internet, semnatura digitala). In acest caz medicullisteaza obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescriptiei electronice (componenta prescriere), pe care le semneaza, parafeaza si stampileaza, din care un exemplar îl pastreaza pentru evidenta proprie si 2 exemplare le înmâneaza asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listeaza pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnaturii electronice a farmacistului, care se semneaza si de asigurat sau persoana care ridica medicamentele, pe care farmacia o ataseaza, alaturi de un exemplar original al componentei de prescriptie la factura si borderoul centralizator care se înainteaza la casa de asigurari de sanatate în vederea decontarii. Farmacia îsi va pastra pentru evidenta proprie un exemplar original din componenta de prescriere. Completeaza în mod obligatoriu cu toate informatiile solicitate în formularul de prescriptie medicala cu regim special, precum si în formularul de prescriptie medicala electronica, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate . Medicamentele cuprinse în prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii a fi completate de medic, prevazute în formularul de prescriptie medicala cu regim special, respectiv în formularul de prescriptie medicala electronica, nu se elibereaza de catre farmacii si nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate.

Eliberarea retelor

Modul de eliberare retete Online/ Offline  – cu conectivitate

Reţeta electronică aduce pentru farmacişti avantaje majore, legate de notabila micşorare a  timpului petrecut de pacient de la sosirea sa în farmacie până la eliberarea medicamentelor, evitarea tuturor erorilor generate de introducerea manuală a datelor de pe reteţele autocopiante, un format standardizat facil de înscriere a eliberării de medicamente dar şi posibilitatea transmiterii directe, online, a informaţiilor pentru decontare.

Toate acţiunile legate de utilizarea aplicaţiei pentru farmaciile cu circuit deschis, sunt condiţionate de faptul că la farmacie există o aplicaţie funcţională şi un cititor de coduri de bare 2D, conforme cu specificaţiile tehnice descrise de CNAS în cadrul proiectului reţetei electronice, iar utilizatorul are o conexiune la internet care să permită comunicarea on-line cu platforma reţetei electronice precum şi o imprimantă laser, pe care să tipărească formularul de eliberare al medicamentelor. Este necesară şi semnătura electronică extinsă care să autentifice legalitatea documentelor transmise în sistem.

Farmacia va înscrie doar medicamentele pe care le eliberează, restul datelor fiind preluate automat din codul de bare 2D sau on-line, din sistem, în cazul în care medicul prescriptor a emis prescripţia on-line.

Există o sigură excepţie, pentru prescrierea efectuată ”la domiciliu”, când farmacistul va înscrie manual date de pe reţetă. Acestea vor fi date de identificare ale pacientului (dacă nu au fost printate în prealabil de medic şi înscrise în codul 2D) şi medicaţia pe care o eliberează.

Pacientul se prezintă la farmacie, înmânează farmacistului exemplarul tipărit al reţetei electronice, pe care l-a primit de la medicul prescriptor (indiferent dacă a fost eliberat în regim on-line sau off-line) farmacistului.

Farmacistul deschide o nouă sesiune de eliberare medicamente şi are la dispoziţie 20 minute sa elibereze reţeta; după acest interval reţeta este automat retrasă în sistem. Farmacistul poate însă să ”coboare” din nou reţeta pentru eliberare prin scanarea codului de bare 2d, evident dacă asiguratul mai este încă în farmacie.

La deschiderea sesiunii de eliberare a medicaţiei se încarcă automat datele de identificare ale farmaciei (nume unitate, CUI, număr contract cu CAS), data eliberării.

Înainte de a prelua datele referitoare la medicaţie, înscrie datele de identificare ale persoanei care ridică medicaţia (nume, prenume, CID/CNP/CE/PASS), indiferent dacă este asiguratul pe numele căruia a fost făcută prescrierea sau o persoană împuternicită în acest sens de pacient.

Se trece la preluarea datelor referitoare la medicaţie.

În cazul reţetelor eliberate on-line sau off-line la cabinetul medicului, unde întreg conţinutul reţetei a fost transpus în codul 2D tipărit pe reţetă, farmacistul scanează acest cod şi automat datele de pe prescriere se încarcă în softul farmaciei, inclusiv medicamentele de eliberat.

În cazul reţetelor eliberate off-line la domiciliul pacientului (pentru consulturi la domiciliu), având în vedere că pe formularul tipărit în prealabil, la cabinet, de către medic nu se află decât datele de identificare ale cabinetului, ale medicului prescriptor şi eventual ale persoanei pentru care se face deplasarea la domiciliu, farmacistul scanează şi preia din codul 2D tipărit pe reţetă doar aceste date.

Restul datelor, scrise de mână, sunt introduse de farmacist manual, dar numai medicamentele eliberate.

În situaţia în care pacientul nu doreşte sa ridice decât o parte din medicamentele prescrie atunci farmacistul va introduce numai aceste medicamente, restul medicaţiei fiind anulată sau ramanand disponibila pentru eliberarea in alta farmacie sau la alta data.

Când, cu ocazia consultului la domiciliu se prescriu şi alte reţete decât pentru persoana pentru care s-a făcut deplasarea, atunci datele acestor pacienţi sunt scrise de mână de către medic iar famacistul le introduce manual în aplicaţia sa.

Restul paşilor procedurii sunt comuni pentru toate variantele de prescripţii şi se referă la eliberarea propriu-zisă a medicamentelor de către farmacist. Acesta se consultă cu pacientul, pentru fiecare medicament în parte şi-l informează atât de variantele medicamentelor cu aceeaşi Denumire Comuna Internaţională (DCI) dar şi legat de aspectul valorii contribuţiei personale faţă de preţul compensat de către CNAS. Aplicaţia de farmacie permite şi calcule, de probă, ale costului total al prescripţiei care ar trebui suportat de către asigurat, care nu interferă cu raportarea reţetei în sistem. Odată stabilit ce medicamente se eliberează (Denumirea Comercială) farmacistul comletează codul ”W” specific acelei Denumiri Comerciale, cu precizarea că pe formularul tipărit va apărea Denumirea Comercială în clar, procentul din preţul de referinţă, lista, codul de boală, cantitatea eliberată (UT), preţul cu amănuntul, preţul de referinţă, valoarea cu amănuntul, valoarea compensării.

În final, softul de farmacie calculează (dacă este cazul) suma pe care pacientul trebuie să o platească suplimentar (contribuţia asiguratului).

Reţeta electronică permite şi ”eliberarea fracţionată” dar numai pentru reţetele prescrise ”on-line”.

Astfel se pot elibera doar o parte din medicamente, pacientul având libertatea să-şi ridice restul de medicamente în altă farmacie sau alte farmacii, dar (momentan) numai din judeţul cu care medical prescriptor are contract. „Fracţionarea” se referă numai la medicamentele în sine, la DCIuri sau Denumiri comerciale şi în nici un caz la o parte din cantitatea recomandată.

Procedura de eliberare de medicamente se încheie cu validarea reţetei în sistem şi cu printarea acesteia, în două exemplare pe o singură hârtie, format A4. La tipărire, automat se înscrie pe formularul de eliberare de medicamente (”reţeta de farmacie”) un cod de bare 2D care conţine toate datele înscrise în reţetă, doar medicamentele eliberate în farmacia respectivă.

Dacă nu are sau nu foloseşte în acel moment semnătura electronică extinsă, farmacistul  emnează şi ştampilează formularele de eliberare medicamente, apoi înmânează pacientului sau persoanei care ridică medicamentele ”reţeta de farmacie” pentru a semna de primire, pe ambele exemplare.

Exemplarele sunt păstrate la farmacie, unul pentru arhiva proprie şi celălalt pentru a fi depus la CAS la raportare, pentru decont.

În cazul reţetei fracţionate, farmacistul, până la implementarea cardului de sănătate, tipăreşte şi

înmânează pacientului un exemplar al formularului de eliberare de medicamente cu care  pacientul poate sa se adreseze altei farmacii de unde va ridica si restul de medicamente. Acest formular, de fapt codul de bare înscris pe el are rol de ”cheie de acces” în sistem unde o altă farmacie vizualizează prescripţia urcată de medic şi medicaţia ce a rămas de eliberat. Alte două exemplare (semnate şi de persoana care a luat medicamentele) sunt reţinute la farmacie, unul pentru arhiva proprie şi celălalt pentru a fi depus la CAS la raportare, pentru decont.

Etapele eliberarii retetelor electronice

Farmacia posesoare de aplicatie, de cititor de coduri de bare (scanner) 2D si conectata la internet este pregatita pentru eliberarea de medicamente pe baza prescriptiei electronice.

Etapele eliberarii retetelor electronice Online / Offline:

 1. Scanati codul de bare de pe reteta cu care pacientul vine in farmacie pentru a incarca datele in program
 2. Sincronizarea datelor citite se va face automat de catre aplicatie cu cele din sistemul CNAS-SIPE si rezultatul pe care il poate furniza sistemul este in functie de modul in care a fost prescrisa reteta
  1. “reteta a fost sincronizata cu success” – acest lucru inseamna ca reteta a fost raportata in sistemul CNAS de catre medicul prescriptor, motiv pentru care, in momentul eliberarii retetei, ea este validatat in sistem in baza validarii regulilor de prescriere. Status-ul aceste retete este “Prescriere”
  2. “ nu s-a gasit reteta cu datele specificate” – sistemul SIPE nu contine prescriptia pentru ca reteta a fost emisa offline, deci nu a fost transmisa, validata, si salvata in sistem. In acest caz, farmacistul care elibereaza reteta trabuie sa o introduca sis a o transmita in locul medicului prescriptor. Dupa raportarea ei online sistemul va cere validarea. Daca reteta trece de regulile de validare, puteti trece la eliberarea ei sau, in functie de eroarea gasita, pacientul si reteta trebuie sa se intoarca la medic pentru corectarea erorilor.
 3. Eliberati medicamentele, integral sau partial. La eliberare reteta este validatadin nou in serverul CNAS, iar daca nu exista nici un mesaj de eroare, este salvata atat in serverul CNAS SIPE cat si local, iar statusul retetei devine “Eliberata”
 4. Tipariti reteta pe foaie simpla format A4 in doua exemplare.
 5. Asigurati-va semnatura asiguratului sau imputernicitului care ridica medicamentele. In cazul incare se elibereaza medicamentele direct pacientului si cardul de sanatate este introdus in cititor, i se va cere acestuia introducerea pinului si apasarea tastei Enter. Aceasta procedura echivaleaza cu semnarea olografica a retetei. Asiguratului sau imputernicitului i se da un exemplar tiparit doar in cazul eliberarii partiale.

Etapele eliberarii retetelor electronice prescrise la domiciliu

Diferenta intre reteta la domicliu si reteta offline ( nevalidata in momentul prezentarii la farmacie) este aceea ca in continutul codului de bare exista doar informatia privind datele medicului prescriptor ( seria, numarul, cabinetul medical, contractual), restul valorilor scrise pe componenta de prescrierevor trebui introduse manual.

 1. Scanati codul de bare al prescriptiei prezentate de pacient
 2. Introduceti manual datele in calculator pentru elementele completate de mana de catre medic
 3. Raportati online reteta
 4. Validati reteta – procedura care va urma automat dupa raportare, la fel ca in cazul retetei electronice offline. Daca reteta nu trece de procedura de validare, va fi necesar sa o retrimiteti catre medicul prescriptor, deoarece nu puteti trece la eliberarea medicamentelor.
 5. Eliberati medicamentele integral
 6. Tipariti si semnati documentele, la fel ca la reteta electronica online.

Tipuri de eliberare a unei retete

ELIBERARE TOTALĂ

In cazul acestei prescriptii toate poziţiile din prescriere sunt marcate ca eliberate (excepţie cazul când pacientul renunţă la un medicament şi aceste este marcat ca şi renunţat). Cantitatea prescrisă la nivel de poziţie este eliberată integral şi cantitate eliberată este egala cu cantitate prescrisă, la nivel de poziţie. Număr de zile de tratament este identic între prescriere şi eliberare la nivel de poziţie

ELIBERAREA PARTIALA 

(o reţetă este eliberată de mai multe farmacii)

Cantitatea prescrisă la nivel de poziţie este eliberată integral şi cantitate   eliberată este egala cu cantitate prescrisă, la nivel de poziţie. Număr de zile de tratament este identic între prescriere şi eliberare la nivel de poziţie. Se trec pe reţeta eliberată numai medicamentele care fac parte din eliberarea curentă (este posibil ca o reţetă să fie eliberată în doua zile diferite la aceeaşi farmacie).

ELIBERAREA FRACTIONATA

( TOATE poziţiile de pe reţeta prescrisă se regăsesc pe reţeta eliberată, cantitatea prescrisă şi numărul de zile de tratament fiind fracţionate)

Cantitatea din eliberare nu poate fi egală cu cantitatea din prescriere; se verifică numai să nu se depăşească la nivel de total cantitate eliberată cantitatea prescrisă de medic. Număr de zile de tratament din eliberare poate fi multiplu de lună. Nu poate diferi perioada de tratament pentru medicamente: dacă primul medicament este eliberat pentru o lună, atunci toate medicamentele se vor elibera tot pentru o lună.

ELIBERAREA FRACTIONATA SI PARTIALA

(o reţetă este eliberată de mai multe farmacii, cantitatea prescrisă şi numărul de zile de tratament fiind fracţionate)

Cantitatea eliberată nu poate fi egală între eliberare şi prescriere. Număr de zile de tratament din eliberare poate fi multiplu de lună. Dacă prima farmacie eliberează o poziţie din prescriere pentru o lună, atunci toate celelalte farmacii trebuie să elibereze poziţiile rămase din prescriere tot pentru o lună.

Eliberarea fracţionată şi parţial fracţionată

Reguli generale:
Se permite eliberare fracţionată a unei reţete dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
1. Medicul a prescris reţeta online şi a semnat-o cu semnătură extinsă
2. Reţeta prescrisă are diagnosticul cronic şi este prescrisă pentru minim 58 de zile
3. Reţeta prescrisă are perioadă de tratament identică pe toate poziţiile/medicamentele

Conform normelor “Prescripţia medicală pentru afecțiunile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar în afecţiunile acute şi subacute prescripţia medicală este valabilă maximum 48 de ore. Prescripția medicală electronică on – line pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile pentru care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, și care se eliberează de mai multe farmacii atât în ceea ce privește numărul cât și cantitatea din fiecare medicament, este valabilă maximum 120 zile de la data emiterii acesteia in functie de numarul de zile pentru care s-a facut prescrierea.”.
În cazul reţetelor fracţionate regula de mai sus presupune ca prima eliberare să se facă în termen de maxim 30 de zile de la data prescrierii, urmând ca restul medicaţiei să fie eliberată până la expirarea reţetei (maxim 120 de zile).

Reguli de validare in SIPE a unei reţetele fracţionate

Incepand cu data de 06.06.2014, sunt adaugate reguli noi, ce vor asigura funcţionarea corectă a eliberării fracţionate in ceea ce priveste cantitatea,  dupa cum urmeaza:

PHM129(regulă modificată) – va functiona la nivel de eroare Diferenta de zile intre data eliberarii si data prescrierii este incorecta

 • Prescriptia medicala electronica on-line pentru o perioada de pana la 90/91/92 de zile pentru care medicul prescriptor are semnatura electronica extinsa si care se elibereaza de mai multe farmacii atat in ceea ce priveste numarul cat si cantitatea din fiecare medicament este valabila 120 de zile de la data emiterii acesteia in functie de numarul de zile pentru care s-a facut prescrierea (art 2 alin 5 din anexa nr 36)
 • Pentru aceste situatii regula de mai sus verifica sa fie prima eliberare  in maxim 30 de zile(art 7 alin 2 paragraful trei din anexa nr 36)

PHM336 (regulă nouă)- va functiona la nivel de eroare

Mesaje posibile:

 • „Numar de zile de tratament necompletat sau incorect completat: Numarul de zile de tratament trebuie sa fie mai mare ca zero „;
 • „Numar de zile de tratament necompletat sau incorect completat: Numarul de zile de administrare trebuie sa fie mai mare ca zero „;
 • „Numar de zile de tratament necompletat sau incorect completat atat in componenta prescriere cat si in componenta eliberare „;
 • „Numarul de zile de tratament de pe aceasta pozitie depaseste numarul de zile de tratament de pe reteta”;

Deoarece s-a scos obligativitatea din xsd, se verifica prin regula de validare sa existe completat campul “Nr de zile de tratament”;(Ordin MS/CNAS nr 656/359/2014)

PHM337 (regulă nouă)- va functiona la nivel de avertizare in functie de tipul eliberarii mesajul poate fi

 • „Cantitatea eliberata difera de cantitatea prescrisa.” cand se elibereaza toata cantitatea odata
 • „Cantitatea totala eliberata pentru pozitia curenta depaseste cantitatea prescrisa” cand se elibereaza partial fractionat sau fractionat

Regula va fi implementata la nivel de avertizare si va fi monitorizata avand in vedere ca, valoarea totala a  medicamentelor prescrise pe sublista B,calculata la nivelul pretului de referinta, cu exceptia celor notate cu #, este de pana la 330 lei pe luna,caz in care, theoretic, exista posibilitatea ca pentru cel putin un medicament cantitatea eliberata sa nu fie egala cu cantitatea prescrisa

PHM338 (regulă nouă)- va functiona la nivel de eroare

Mesaje posibile:

 • „Numarul de zile de tratament pentru care se elibereaza medicamentele nu poate diferi de numar de zile de tratament prescrise de medic”;
 • „Numarul de zile de tratament pentru care se elibereaza pozitia depaseste numarul de zile de tratament ramase pentru eliberare”;
 • „Numarul de zile de tratament ramase pentru eliberare nu asigura tratament lunar”;
 • „Numarul de zile de tratament pentru care se elibereaza pozitia este mai mic decat numarul de zile de tratament prescris de medic, dar pozitia nu este eliberata fractionat”;

Validarea verifica numarul de zile de tratament pentru care se elibereaza medicamentele sa nu difere de numar de zile de tratament prescrise de medic  si la eliberare fractionata nrZileTratament = suma_zile_eliberare pt ultima eliberare;( art 7 alin 2 paragraful trei din anexa nr 36)

PHM339 (regulă nouă)- va functiona la nivel de eroare

Numarul de zile de tratament din eliberare nu poate diferi de numarul de zile de tratament prescris de medic, atunci cand cantitatea eliberata este egala cu cantitatea prescrisa

Cand se elibereaza total o reteta si nr de zile de tratament pt care s-a prescris reteta este egal cu numarul de zile pentru ca se elibereaza, atunci si cantitatea trebuie sa fie egala.

PHM340 (regulă nouă)- va functiona la nivel de eroare

Eliberarea fractionata este permisa numai cu respectarea schemei de tratament (toate medicamentele eliberate pentru aceeasi perioada de tratament)

Se aplica la eliberare fractionata, cand o farmacie nu poate elibera tratament pentru 2 luni daca prima a eliberat tratament pentru o luna.( art 7 alin 2 paragraful trei din anexa nr 36)

PHM150 – (regulă modificată) – va functiona la nivel de eroare

Numarul de zile de tratament acordate este incorect – s-a adaugat un nou mesaj de eroare

„Numarul de zile de tratament acordate este incorect: Numarul de zile de tratament nu poate fi mai mare ca 5 pentru reteta cu diagnostic acut „; – pt retetele prescrise inainte de 01.06.2014

„Numarul de zile de tratament acordate este incorect: Numarul de zile de tratament nu poate fi mai mare ca 7 pentru reteta cu diagnostic acut „; – pt retetele prescrise dupa 01.06.2014

Regula a fost updatata si permite si medicilor din specialitatile clinice (ambulatoriu) prescrierea pe 90/91/92 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice stabilizate(art 2 alin 3 din anexa nr 36)

Regula a fost updata si cu numarului de zile de prescriere (maxim 7) pentru categoriile de medici prescriptori”alte2”(Ordin MS/CNAS nr 656/359/2014)

PHM 331(regula existenta)medicamentul eliberat de farmacie nu coincide cu substanta activa (regula pe nivel avertizare in prezent)

Regula existenta se preteaza pe Art.7, alin.2, ultima frază din anexa 36: ” In toate situatiile farmacia elibereaza medicamentele corespunzatoare formei farmaceutice si concentratiei prescrise de medic.”

PHM341 (regulă nouă)- va functiona la nivel de eroare

La data prescrierii nu exista in lista de medicamente nici un medicament care sa contina substanta activa, forma farmaceutica si concentratia prescrise(va certifica că medicul prescrie corect şi farmacia poate elibera reţeta respectând prevederile din norme)

In interiorul regulii se verifica  urmatoarele conditii cumulative:

 • Concentratie inexistenta
 • Forma farmaceutica inexistenta
 • Substanta activa inexistenta

 

Anularea retetelor electronice

 Anularea retetelor se poate face doar in anumite situatii:

 • La prescriere, reteta poate fi anulata doar de medical care a prescris-o si numai daca nu s-a initial procedura de eliberare partial sau totata a acesteia. O reteta electronica din care s-a eliberat cel putin un medicament prescris nu mai poate fi anulaa de catre medic.
 • La eliberare, poate fi anulata component de eliberare de catre farmacie, in cazurile in care sunt detectate erori. Reteta poate fi reintrodusa trecand inca o data prin toate procedurile care tin de eliberare.
 • Central, SIPE poate anula retete in cazurile in care, in mod cu totul exceptional, s-au facut greseli grave in component de prescriere.

Anularea retetei atrage dupa sine si anularea numarului ei. Nu pot exista nici in SIUI, nici pe calculatorul medicului prescriptor sau a farmaciei doua retete diferite cu aceiasi serie si acelasi numar.

Cazuri particulare – lipsa conexiune in farmacie

Conexiune online – daca Farmacia nu are temporar acces online, pacientul va trebui sa mearga la o alta farmacie, doarece farmacile nu au siguranta decontarii medicamentelor eliberate pe baza unei retete electronice atunci cand sunt offline. Riscul este ca pacientul sa primeasa medicamentele fara ca reteta sa fie inregistrata in SIPE in contul farmaciei care a eliberat-o, iar ulterior pacientul poate incerca ( folosind o copie a retetei) sa ia din nou reteta de la alta farmacie, care avand conexiune online, sa poata inregistrar prima pe serverul CNAS ca fiind cea care le-a eliberat si careia ii va fi decontata.

Raportarea retetelor de catre farmacie

Raportarea este la fel pentru fiecare tip de retete electronica si este identica cu metodologia de raportare a retetelor tipizate autocopiative.

 

Intrebari si raspunsuri legate de reteta electronica

Medicul prescriptor nu are posibilitate de conectare la cabinet / în zona. Ce se întâmplă?

Reţeta va fi introdusă în calculator folosind aplicaţia dedicată şi se va raporta odată cu raportarea lunara la CAS. Aici se vor prelua reţetele automat în sistem, folosind mecanismele existente.

Ce trebuie să facă farmacia ca să se sincronizeze cu sistemul și să elibereze rețeta?

„Sincronizarea” la care faceti referința este data de varianta „online” a prescrierii unde rețeta odată înmânată pacientului este „urcată” în sistem și devine vizualizabilă de orice farmacie din judetul respectiv (momentan) cu care medicul prescriptor are contract. Posibilitatea farmaciei de a vizualiza reteta și de a o elibera este dată însa numai de identificarea în sistem pe baza rețetei cu cod de bare 2d pe care pacientul o are asupra sa sau în viitor, pe baza cardului de asigurat.  Scanarea codului de bare reprezintă singura posibilitate de accesare a rețetei din sistem pentru varianta prescrierii on-line, pentru situația când la farmacie nu se prezinta pacientul caruia i s-a prescris reteta. Această procedură de identificare a fost sugerată de farmaciști, cu ocazia unei prezentări a rețetei electronice în turneul de informare pe care CNAS l-a efectuat in țară și a fost introdusă prompt în dezvoltarea  aplicației și în specificațiile transmise dezvoltatorilor privați de soft din domeniu.

Cu ce se duce pacientul la o altă farmacie dacă nu i-au fost eliberate toate medicamentele la prima farmacie ?

Cu formularul tipărit de prima farmacie pe care apar înscrise medicamentele eliberate.

De unde știu dacă de pe o rețetă cu medicamente pe 3 luni s-au ridicat medicamente doar pe 1 luna?

Conform prevederilor actuale, medicamentele prescrise pe o rețetă pentru 3 luni care ramân pe rețetă dacă nu se ridică în totalitate, nu se mai pot elibera în acel interval. Pacientul fie primește o rețetă pe 3 luni și o ridică în totalitate, fie trebuie să solicite rețete lunar.

Cum este anunțat medicul de familie dacă la farmacie o rețeta pe trei luni a fost eliberată doar pe o lună?

Este atenționat de catre sistem.

Când este mai bine să preiau seriile rețetelor și în câte exemplare se printează rețetele pentru off-line?

La începutul lunii de activitate sau ori de câte ori mai este nevoie. Pentru situația de rețete off-line se printează în 2 exemplare. Pentru off-line la domiciliu trebuie avut în vedere si faptul că rețeta prescrisă trebuie mai târziu înregistrată în calculator, la cabinet și ca atare este necesară cas înregistrarea să fie în registrul de consultații la domiciliu, fie pe un exemplar suplimentar.

Dacă medicul prescriptor a prescris 10 tablete de concentrație 1mg, farmacia îi poate elibera 20 de tablete de concentrație 0.5mg ?

Nu.

Ce se intampla daca farmacia elibereaza reteta unui neasigurat?

Nu are legatură cu rețeta. Orice persoană delegată/împuternicită de pacientul/pacienta căruia/căreia i-a fost eliberată rețeta poate ridica medicamentele, indiferent ca este sau nu asigurat.

Ce se intampla daca medical prescriptor scrie la domiciliul pacientului o reteta gresita care ajunge la farmacie? Ce face farmacistul in acest caz?

Medicul raspunde de neglijenta sa. Farmacia poate refuza eliberarea retetei, optiune pe care o si recomandam.

Se poate elibera doar o pozitie din rețeta? Rețeta rmane activa in sistem in acest caz?

Da. Este situatia retetei fractionate. Numai o reteta on-line se poate fractiona.

De ce nu se poate fractiona pe cantitate?

Nu este posibil si corect medical. Se pot insa elibera mai putine medicamente decit cele prescrise insa restul cantitatii se anuleaza.

De ce medicul are voie sa scrie denumirea comerciala si nu substanta activa?

Medicul trebuie sa utilizeze substanta activa (denumire comuna internationala), dar poate, in situatii exceptionale sa prescrie o anumita denumire comerciala, conform prevederilor normative in vigoare.

Care sunt motivele justificative acceptate care pot determina sa se prescrie reteta electronica?

Cum nu exista diferente notabile intre situatia actuala de prescriere prin inscriere pe calculator si tiparire pe autocopiante si ”prescrierea electronica”, motivele ar fi, pentru medic – (1)prescrierea este mai lizibila prin tiparire, eliminindu-se erorile de citire si eliberare medicamente, (2)odata cu renuntarea la fromularele autocopiante, medicul isi poate tipari singur, la cabinet retetele fara a mai fi nevoie sa mearga la CAS ca sa cumpere formulare, (3) asistarea la prescriere pentru evitarea greselilor de prescriere, polipragmazie, supradozare etc.Pentru farmacist avantajele sunt notabil mai mari – (1)preluare autoamata date, fara erori si fara ulterioare contestatii la plata, (2)timp foarte scazut de eliberare a retetei, (3)raportari foarte facile, (4)validare on line pentru plata a retetelor eliberate.Pentru pacient – (1)timp scazut la ridicarea medicamentelor, (2)eliberare fractionata din mai multe farmacii si in viitor, (3)posibilitatea de a ridica medicatia de oriunde din tara

Cine stabileşte „calitatea de asigurat”?

Medicul prescriptor fie preia din sistem categoria curentă a persoanei (dacă este online), fie completează pe calculator calitatea de asigurat (daca este offline); dacă sunt mai multe „calităţi de asigurat” atunci trebuie să o aleagă pe aceea care este mai favorailă pacientului. Calitatea de asigurat este gestionată de sistem. Datele trebuie actualizate în sistem din surse sigure (calificate), existând mecanisme care permit actualizarea fie prin importul de fisiere de la instituţiile abilitate, fie prin introducerea documentului justificativ la ghiseul CAS.

Ce intelegeţi prin reţetă emisă „online” şi „offline”?

Online – este prescripţia în format electronic care este completată folosind o aplicaţie informatică dedicată care este conectată la Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS, iar prescripţia este validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la sistemul informatic al CNAS, furnizorul trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate din sistem.

Offline – este prescripţia în format electronic care este completată folosind o aplicaţie informatică dedicată care nu este conectată la Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS şi este tipărită fără a fi validată şi înregistrată în sistem, sau prescripţia completată manual pe hârtie, respectând formularul specific prevăzut în normele CNAS.

Codul de diagnostic este acelaşi lucru cu codul de boală?

Da. Se preia codul automat din codificarea 1-999.

Medicul prescriptor nu are posibilitate de conectare la cabinet / în zona. Ce se întâmplă?

Reţeta va fi introdusă în calculator folosind aplicaţia dedicată şi se va raporta odată cu raportarea lunara la CAS. Aici se vor prelua reţetele automat în sistem, folosind mecanismele existente.

Ce trebuie sa faca farmacia ca sa se sincronizeze cu sistemul si sa elibereze reteta?

„Sincronizare” la care faceti referinta este data de varianta „online” a prescrierii unde reteta odata inminata pacientului este „urcata” in sistem si devine vizualizabila de orice farmacie din judetul respectiv (momentan) cu care medicul prescriptor are contract. Posibilitatea farmaciei de a vizualiza reteta si de a o elibera este data insa numai de identificarea in sistem pe baza retetei cu cod de bare 2d pe care pacientul o are asupra sa sau in viitor, pe baza cardului de asigurat. Scanarea codului de bare reprezinta singura posibilitate de accesare a retetei din sistem pentru varianta prescrierii on-line, pentru situatia cind la farmacie nu se prezinta pacientul caruia i s-a prescris reteta. Aceasta procedura de identificare a fost sugerata de farmacisti, cu ocazia unei prezentari a retetei electronice in turneul de informare pe care CNAS il efectueaza in tara si a fost introdusa prompt in dezvoltarea aplicatiei si in specificatiile transmise dezvoltatorilor privati de soft din domeniu.

Prescriptia se poate elibera doar la nivel judetean sau nu?

Momentan se pot elibera retete numai la orice farmacie din judetul respectiv cu care medicul prescriptor are contract.

Ce se intampla cand se opreste curentul electric?

Medicul va scrie reteta pe un formular gata tiparit pe care il avea pregatit pentru consulturi la domiciliu; la reluarea alimentarii cu curent, va transcrie reteta pe calculator si daca are legautra inet o va trimite in sistem

Cu ce se duce pacientul la o alta farmacie daca nu i-au fost eliberate toate medicamentele la prima farmacie?

Cu formularul tiparit de prima farmacie pe care apar inscrise medicamentele eliberate.

De unde stiu daca de pe o reteta cu medicamente pe 3 luni s-au ridicat medicamente doar pe 1 luna?

Conform prevederilor actuale, medicamentele prescrise pe o reteta pentru 3 luni care ramin pe reteta daca nu se ridica in totalitate, nu se mai pot elibera in acel interval. Pacientul fie primeste o reteta pe 3 luni si o ridica in totalitate, fie trebuie sa solicite retete lunar.

Cat timp poate trece maxim de la prescrierea retetei „offline” si pana la urcarea ei in sistem?

„Urcarea” in sistem a unei retete „offline” se face odata cu interconectarea calculatorului la Internet si sincronizarea sa cu sistemul; inscrierea pe calculator a unei retete „offline – la domiciliu” se face in 72 de ore.

Daca vine apartinatorul la farmacie se poate elibera reţeta?

Da, cu respectarea prevederilor normative în vigoare.

Intr-o luna la un pacient cronic se poate elibera doar o singura reteta pentru un pacient?

Da, respectând prevederilor normative în vigoare.

Daca sunt pacienti care figureaza ca salariati dar ei sunt si handicapati medicul poate modifica starea?

Medicul trebuie să completeze starea care îl avantajează cel mai mult pe pacient, respectând însă lista de categorii asociată pacientului în sistemul central al CNAS, pe bază de documente justificative sau import de la instituţiile abilitate.

Ce coduri de diagnostic se vor folosi la reteta electronica?

Momentan codarea 1-999, ca si pina acum, dar este prevăzută posibilitatea de a utiliza codificarea internaţională CIM10.

Cum apar „combinaţiile” pe reteta?

La fel ca şi până acum. Nomenclatoarele de bază precum şi normativele de completare a reţetelor nu se modifică.

Se poate inscrie si denumirea comerciala pe reteta?

Da, doar în situaţii excepţionale, cu respectarea prevederilor normative în vigoare.

Daca pacientul poate lua reteta fractionata, sa se scrie denumirea comerciala sa nu apara mai multe „W-uri” pentru acelasi medicament?

Eliberarea fractionata nu are legatura cu inscrierea la farmacie a mai multor „W-uri”. Acestea nu apar decit in aplicatia pe care o vizualizeaza farmacistul si nu pe forma printata a eliberarii de medicamente, unde se scrie denumirea comerciala.

Care sunt conditiile in care medicul de familie poate anula o reteta scrisa pe 3 luni peste 1 luna?

Sa nu fi fost niciodata ridicata prescriptia.

Poate pacientul cronic sa duca retur medicamentele la farmacie in cazul in care medical specialist i-a schimbat tratamentul?

Nu!

Cum este anuntat medicul de familie daca la farmacie o reteta pe trei luni a fost eliberata doar pe o luna?

Este atentionat de catre sistem.

Cand se dau seriile retetelor si in cate exemplare se printeaza retetele pentru off-line?

La inceputul lunii de activitate sau ori de cite ori mai este nevoie (in anumite limite motivate printr-o solicitare scrisa, in situatii particulare). On-line se iau direct, iar off-line se iau in momentul cind s-a dus raportarea din luna precedenta.
Pentru situatia de off-line se printeaza in 2 exemplare. Pentru off-line la domiciliu trebuie avut in vedere si faptul ca reteta prescrisa trebuie mai tirziu inregistrata in calculator, la cabinet si ca atare este necesara inregistrarea sa fie in registrul de consultatii la domiciliu, fie pe un exemplar suplimentar

Reteta electronica se poate modifica? Exista reteta rectificativa?

Odata validată şi marcată ca tipărită în sistemul central, reţeta nu se mai poate modifica; se poate anula si se scrie alta, corectată.
Reteta nu mai poate fi anulată însă după ce a fost eliberată în farmacie.

Daca Pacientul apare ca fiind asigurat la CNAS si la CJAS nu, este nevoie de printscreen sau nu?

Nu se poate intimpla asa ceva caci sistemul este acelasi atit pentru CNAS cit si pentru CAS-uri.

Sistemul inregistreaza orice logare a medicului ?

Da.

Daca medicul depaseste timpul consultatiei sau programul de lucru se mai poate urca reteta in sistem (bifa de offline)?

Medicul poate elibera in contract cu CAS un numar corespunzator de retete cite consultatii are contractate; restul retetelor eliberate trebuie sa fie insotite de chitante pentru plata consultaţiei.

Ce se intampla in cazul in care la offline reteta e urcata in sistem la farmacie pe numele altui pacient ?

Este culpa farmaciei.

Semnatura electronica e necesara pentru fiecare medic in parte?

Da.

In cazul unui asigurat PNS are calitate de asigurat pentru tot sau doar ptr program pana la vindecare?

Doar pentru patologia prevazuta in program. Nu sunt alte modificari fata de prevederile actuale.

In cazul unei farmacii din mediul rural daca se aprovizioneaza in 48 de ore –reteta poate fi agatata si sa ramana activa pana la eliberare?

Sistemul nu are prevazuta aceasta optiune. Ramine la libera alegere a pacientului daca acesta va reveni la farmacia care i-a promis ca ii aduce medicatia in 48 de ore.

Se poate elibera duplicate la reteta?

Da. Oricum numai un exemplar este suficient caci odata eliberate medicamentele intr-o farmacie, nici o alta farmacie nu mai poate elibera acele medicamente.

Cui revine responsabilitatea la prescrierea offline?

Medicului prescriptor, pentru ce prescrie si farmaciei pentru ce medicamentele elibereaza.

Sistemul prescriptiei electronice functioneaza si in alte tari europene?

Da.

In perspectiva numarului limitat de consultatii s-a propus fractionarea numarului de pastille pe reteta (pe luna).

Nu este posibil si corect medical

Ce se intampla in cazul unui copil rom care nu are CNP; medicul raspunde pentru actul medical nefinalizat?

Toate persoanele trebuie înregistrate cu CNP pentru putea beneficia de servicii în sistem asigurărilor publice.

Daca pacientul refuza un medicament la farmacie, cum afla medicul prescriptor?

Sistemul poate atentiona medicul ca nu s-a ridicat o pozitie sau mai multe din retete dar aceasta situatie face obiectul proiectului Dosarul Electronic al Pacientului.

Se poate elibera doar o pozitie din reteta? Reteta ramane activa in sistem in acest caz?

Da. Este situatia retetei fractionate. Numai o reteta on-line se poate fractiona momentan.

La offline se poate fractiona reteta?

Nu.

Cand apare eliberarea pe cod „W” si apar mai multe pozitii, cum se fac validarile?

Pe fiecare „W”.

Daca pacientul are pe reteta originalul medicamentului farmacistul ii poate elibera generic?

Daca medicul a scris Denumirea comerciala doar acest lucru se poate elibera. Daca este DCI atunci farmacistul are libertatea, cu acordul pacientului, de a elibera si generic.

De ce medicul are voie sa scrie denumirea comerciala si nu substanta activa?

Medicul trebuie sa utilizeze substanta activa (denumire comuna internationala), dar poate, in situatii exceptionale sa prescrie o anumita denumire comerciala, conform prevederilor normative in vigoare.

Daca apar cazuri in care pe reteta este trecuta atat substanta activa cat si denumirea comerciala cum se elibereaza reteta de catre farmacist?

Se va lua in considerare preferinta medicului pentru denumirea comerciala.

Cum se poate raporta reteta fara a o elibera (istoric)?

Nu este permisa raportarea in sistem ca reteta eliberata a unor medicamente care nu au fost predate pacientului sau imputernicitului. Este culpa farmaciei.

Ce se intampla daca medicul prescriptor greseste reteta?

Raporteaza acest lucru in sistem.

E necesara semnatura electronica ptr fiecare medic din spital?

Este recomandată, dar nu obligatorie. Este superpozabila parafei.

Este necesara imprimanta ptr fiecare medic din spital – ambulatoriu?

Se poate folosi o imprimanta de reţea, la cere medicul să aibă acces.

Ce inseamna şi cum se utilizează semnatura electronica extinsa?

Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz, se pot depune online doar avand atasate o semnatura electronica extinsa.
In cazul nostru, reteta fiind document cu titlu de ordonantare de plati, se supune regimului documentelor de mai sus.
Despre semnatura electronica extinsa gasiti mai multe detalii la http://www.semnaturaelectronica.eu/2012/03/08/semnatura-electronica-exti….
Doar reţetele prescrise de medic online vor fi semnate electronic şi transmise în sistem. Retetele prescrie offline (fără conexiune la sistemul central) nu vor avea semnătură electronică.

Am inteles ca toate datele retetei sunt inregistrate in codul de bare 2D, inclusiv medicamentele. Atunci, ce se mai preia din SIUI?

Codul de bare tiparit pe reteta este destinat preluarii cu usurinta la farmacie a retetelor prescrise de medici offline, care nu exista inca in sistem.
Stocarea informatiei in codul de bare permite practic, transferul direct din scaner in calculator a tuturor datelor de prescriere, farmacistul putand lucra in continuare ca si cand reteta ar fi online.
Fluxurile de lucru actuale au fost analizate si proiectate astfel incat sa asigure o adoptare mai usoara a sistemului, prin introducerea unor facilitati cum e cea descrisa anterior. Trebuie sa tinem cont de faptul ca multi medici vor fi reticenti adoptarii modelului electronic sau nu vor avea acces on-line la sistem (conexiune Internet).
La farmacie nu exista o parte off-line (decat daca va referiti la procesarea retetelor prescrise off-line de catre medici).

La retetele eliberate pe formularul tipizat actual se va folosi in continuare CNP-ul asiguratului sau codul CID (in cazul utilizarii codului CID cum identificam varsta si sexul pacientului, care sunt informatii utilizare pentru mai multe restrictii si conditionari in cadrul validarii reţetelor)?

La inscrierea CNP-ului in aplicaţia de raportare aceasta genereaza automat CID-ul (codul de asigurat). Pentru a identifica virsta si sexul pacientului s-au prevazut in reteta cimpuri corespunzatoare.

 

Conexiunea la Internet trebuie să respecte anumiţi parametri de funcţionare a acestuia?

Ideal trebuie sa fie cit mai performanta din toate punctele de vedere.

Imprimanta cu laser necesară listării prescripţiei electronice este gratuită?

Nu.

 

Capitolul 2 – Cardul de sanatate

Informatii generale, aspecte legislative

Cardul naţional de sănătate este un proiect care are ca principal scop transparentizarea şi eficientizarea utilizării fondurilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Acesta va face dovada prezenţei asiguratului la furnizorul de servicii medicale.

Mai exact, cardul de sănătate este fi unicul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale şi farmaceutice în sistemul asigurărilor de sănătate.

Cardul de sănătate, care arată exact ca un card bancar, fiind prevăzut cu nume, prenume şi cod de asigurat, este însoţit şi de o scrisoare cu rol informativ pentru asigurat. Pentru a putea fi folosit, cardul, care a devenit obligatoriu de la 1 septembrie 2015, trebuie activat la orice furnizor de servicii medicale, indiferent că acesta este medic de familie, spital, policlinică sau farmacie.

Intrebari si raspunsuri despre cardul de sanatate

Ce este cardul naţional de sănătate?

Cardul de sănătate CEAS este un proiect  de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS.

El va deveni instrumentul de confirmare a prestării  tuturor serviciilor din sistem (PIAS).

Ce conţine cardul?

Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine doar datele de identificare ale asiguratului.

Pe card  şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informaţii:

 • Numele şi prenumele asiguratului
 • Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de  sănătate (CID)
 • Data naşterii
 • Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.

Cine intră în posesia cardului naţional de sănătate?

Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate.

Copiii cu vârsta de până la 18 ani  beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii.

Cum intri în posesia cardului naţional de sănătate?

În data de 19 septembrie 2014 a început procesul de distribuire a cardului naţional de sănătate, care se realizează după graficul stabilit în contractul-cadru şi în contractele subsecvente încheiate de CNAS şi casele de asigurări cu CN Poşta Română.

Cardul este distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire. Poştaşul face cel puţin două vizite la domiciliul asiguratului şi, în cazul în care acesta nu va fi găsit acasă, îi va lăsa un aviz poştal pe care va fi menţionată perioada în care asiguratul poate să ridice cardul de la oficiul poştal.

Până în prezent, peste 14 milioane de asiguraţi au intrat în posesia cardului de sănătate prin intermediul serviciilor poştale. Aproximativ 400.000 de asiguraţi vor primi cardul de la sediul casei de asigurări în evidenţa căreia se află, sau prin intermediul medicului de familie.

Procesul de tipărire şi distribuire a cardului naţional de sănătate va continua pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.

Cum activezi cardul de sănătate?

Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.

Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.
Pana in prezent au fost activate in sistem peste 6,2 milioane carduri nationale de asigurari de sanatate

Cum utilizezi cardul de sanatate?

Odată  activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează  la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.

Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul pin.

Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este asigurat sau nu.

Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.

Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.

Ce facem în situaţia în care cardul de sănătate se blochează?

Dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sănătate, acesta se blochează.

În această situaţie, medicul va telefona la numărul de helpdesk 021.202.6995, unde se alocă un număr de tichet, iar prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul blocat.

Cum obţinem un nou card de sănătate?

Asiguraţii care au primit carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate cu date personale eronate, sau au pierdut/distrus acest document, vor solicita eliberarea unui nou card la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află.

Asiguraţii vor primi cu titlu gratuit noul card de sănătate în situaţia în care cardul conţine date eronate.

Asiguraţii vor plăti contravaloarea serviciilor de producţie şi distribuire prin poştă a noului card, în cazul pierderii/distrugerii cardului iniţial, respectiv suma de 15,50 Ron.

Plata se va face la sediul casei de asigurări în evidenţa căreia se află asiguratul.

Adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate

În cazul solicitării unui nou card de sănătate, până la primirea acestuia, asiguratul va beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.

De asemenea, pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate.

Adeverinţa  este valabilă trei luni de la eliberare.

 

 

Capitolul 3 – Semnatura electronica

Informatii generale, aspecte legislative

Legal: Semnatura electronica reprezinta date in forma electronica, care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare [art. 4 pct. 3 din Legea 455/2001].

Practic: Semnatura electronica (digitala) valida ofera cititorului un motiv puternic de confirmare a faptului ca mesajul sau documentul digital este creat de catre persoana care l-a semnat, iar continutul mesajului sau documentului digital nu a fost modificat de la data emiterii acestuia.

Tehnic: Asupra documentului se aplică o funcţie hash-code, obtinandu-se amprenta documentului. Printr-un algoritm se aplica cheia privata peste amprenta documentului, rezultand semnatura electronica.

Semnatarul este acea persoana care detine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice si care actioneaza fie in nume propriu (persoana fizica) fie in numele unui tert (persoana juridica).

 Ce NU este semnatura electronica?
· nu este o semnatura scanata
· nu este o iconita
· nu este o poza
· nu este o holograma
· nu este un smart card

semnatura electronica extinsa trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatoarele conditii:
1. Este legata in mod unic de semnatar.
2. Asigura identificarea semnatarului.
3. Este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar.
4. Este legata de documentul in forma electronica la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare a documentului, ulterioara semnarii, sa duca automat la invalidarea semnaturii.

Semnatura digitala se bazeaza pe trei algoritmi:
– Algoritmul de selectare aleatoare a unei chei private care se va asocia unei chei publice
– Algoritmul de semnare care, aplicat unei chei private si unui document digital, genereaza semnatura digitala
– Algoritmul de verificare a semnaturii digitale, care aplicat cheii publice si semnaturii digitale, accepta sau respinge mesajul de conformitate.

Certificatul digital calificat emis asigura „identitatea virtuala” a posesorului si permite crearea de semnatura electronica cu valoare legala (extinsa), permitand identificarea fara echivoc, in baza garantarii integritatii, autenticitatii si nerepudierii mesajelor si documentelor electronice.

In schema de mai jos gasiti o reprezentare a modului de semnare si verificare a documentului digital semnat electronic:

Semnatura electronica vs. semnatura olografa pe hartie

Semnatura olografa poate fi usor copiata de pe un document pe altul prin copierea imaginii manual sau digital. In plus, semnatura olografa NU garanteaza ca documentul a fost semnat la o anumita data si ora.

Semnatura digitala conecteaza identitatea electronica a semnatarului cu documentul digital si nu pot fi copiata de pe un document digital pe alt document digital. Semnatura digitala se pot aplica pentru intreg documentul astfel incat semnatura digitala prezenta pe fiecare pagina din document va arata intergitatea, autenticitatea, data si ora emiterii si semnarii documentului.

Semnatura digitala este mult mai greu de falsificat atunci cand este emisa de o autoritate recunoscuta legal. In plus are particularitatea de a obliga emitentul documentului digital sau al mesajului semnat electronic la recunoasterea faptului ca acel document sau mesaj a fost emis de emitent la data si ora mentionate.

Cum functioneaza sistemul de semnare si verificare a semnaturii electronice?

Cele trei motive principale pentru care se recomanda folosirea semnaturilor digitale sunt:
– Autenticitatea
Desi documentele digitale pot sa includa informatii despre idetitatea celui care le-a emis, aceste informatii pot sa nu fie corecte. Semnatura digitala poate fi folosita pentru autentificarea sursei documentului. Atunci cand dreptul de proprietate asupra unei semnturi digitale apartine unei anumite persoane, semnatura digitala arata ca documentul a fost eliberat de catre acea persoana. Importanta acestui aspect apare in dovedirea autenticitatii documentelor digitale in context financiar-contabil. De exemplu o actele contabile ale unei firme sunt trimise corect de catre firma de contabilitate catre administratorul firmei. Daca acesta va modifica aceste acte incercand sa schimbe informatiile financiare sau orice fel de informatii transmise ca fisier PDF/A semnat electronic, pentru a putea obtine un credit de la o banca, in momentul in care banca deschide acele documente, semnatura electronica va fi invalidata, deci firma de contabilitate nu va putea fi considerata responsabila de continutul documentului, persoana care a transmis documentul modificat nu va putea fi urmarita in justitie pentru fals si uz de fals, iar banca va fi asigurata ca nu cade in capcana acordarii unui credit pe baza unor documente false.
– Integritatea
Semnatura digitala aplicata unui document electronic reprezinta o garantie a integritatii documentului atunci cand este validata de o autoritate publica. Cheia aleatoare se creeaza pe baza unor criterii multiple care includ printre altele si detalii despre continutul documentului. Orice modificare a continutului unui document digital inseamna o chaie aleatoare noua diferita de cheia aleatoare folosita pentru aplicarea semnaturii digitale. In clipa in care se solicita validarea documentului cele doua chei aleatoare din imaginea de mai sus vor fi diferite, iar documentul se va putea considera ca avand continutul alterat.
– Imposibilitatea repudierii
Odata ce este emis un document digital semnat electronic, atata vreme cat semnatura electronica este valida pe documentul digital, autorul documentului nu isi poate declina raspunderea pentru continutul documentului cu semnatura electronica valida. In plus, nu poate nega faptul ca documentul a fost semnat personal, deoarece legislatia in vigoare prevede faptul ca detinatorul unei semnaturi digitale NU are dreptul sa instraineze/imprumute token-ul pe care exista certificatul digital calificat pe care il detine. Din acest punct de vedere, exemplul de mai sus in care firma de contabilitate transmite documentele financiare firmei pentru care le intocmeste, daca a comis greseli in intocmirea acestor acte, ramane responsabila pentru datele prezentate, cata vreme documentul digital transmis poarta o semnatura valida.

Ce este certificatul digital calificat ?
Pentru ca o persoana sa poata folosi semnatura electronica, este necesara ca in prealabil sa dobandeasca un certificat care ii atesta identitatea. Certificatul reprezinta o colectie de date in forma electronica si care atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice si semnatarul ca persoana, confirmand identitatea acelei persoane. Certificatul calificat este eliberat de catre un furnizor de servicii de certificare, legal constituit.

Art. 40 din Legea 455/2001 prevede:
Certificatul calificat eliberat de catre un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul intr-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul in Romania, daca:
– furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul in alt stat a fost acreditat in cadrul regimului de acreditare, in conditiile prevazute de prezenta lege;
– un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul in Romania, garanteaza certificatul;
– certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral intre Romania si alte state sau organizatii internationale, pe baza de reciprocitate.

UE: Lista ţărilor din Uniunea Europeană care recunosc certificatele emise de furnizori de servicii de certificare acreditaţi din România şi legile aferente: Ungaria, Suedia,  Slovenia,  Slovacia,  Portugalia,  Polonia,  Lituania,  Letonia,  Germania, Finlanda, Danemarca si Cehia

Certificatul digital calificat va cuprinde urmatoarele mentiuni, conform legii:
a) indicarea faptului ca certificatul a fost eliberat cu titlu de certifcat calificat;
b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, respectiv numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum si alte atribute specifice ale semnatarului, daca sunt relevante, in functie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;
c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum si alte atribute specifice ale semnatarului, daca sunt relevante, in functie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat.
d) codul personal de identificare a semnatarului;
e) datele de verificare a semnaturii, care corespund datelor de creare a semnaturii aflate sub controlul excfusiv al semnatarului;
f) indicarea inceputului si sfarsitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;
g) codul de identificare a certificatului calificat;
h) semnatura electronica extinsa a fumizorului de servicii de certificare care elibereaza certificatul calificat;
i) daca este cazul, limitele utilizarii certificatului calificat sau limitele vaiorice ale operatiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
j) orice alte informatii stabitite de autoritatea de regiementare si supraveghere specializata in domeniu.

Fiecarui semnatar i se va atribui de catre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a semnatarului.

Generarea codului personal de identificare si a codului de identificare a certificatului calificat se face pe baza reglementarilor stabilite de autoritatea de reglementare si supraveghere specializata in domeniu.

La solicitarea titularului, fumizorul de servicii de certificare va putea inscrie in certificatul calificat si alte informatii decat cele mentionate anterior, cu conditia ca acestea sa nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, si numai dupa o prealabila verificare a exactitatii acestor informatii.

Certificatul calificat va indica in mod expres faptul ca este utiiizat un pseudonim, atunci cand titularul se identifica printr-un pseudonim.

Certificatele eliberate de catre autoritatea de certificare sunt mentinute intr-un registru electronic de evidenta a certificatelor eliberate si contin informatii asupra perioadei de valabiltate a acestora, cat si cazurile de suspendare sau revocare si motivatia acestor demersuri.

 

Intrebari si raspunsuri legate de semnatura electronica

Cine poate sa semneze electronic?
Orice persoana care, in baza unui contract incheiat cu un furnizor de servicii de certificare, detine o pereche functionala cheie publica / cheie privata si are o identitate probata printr-un certificat digital emis de acel furnizor.

Pentru ce foloseste semnatura electronica ?
Semnatura electronica se aplica unui document in format electronic, redactat sau obtinut prin intermediul programelor informatice, ca de exemplu:
– documente MS Word (contracte, documente, notificari, retete medicale, etc. )
– spread-sheet Excel (rapoarte financiare, state de plata a salariilor, note de comanda, etc.)
– documente Adobe Acrobat (la fel ca si cele in MS Word, insa superioare ca si aspect si securitate a integritatii informatiilor)
– fotografii digitale (constatari, mostre, comanda de produse, etc.)
– programe expert de gestiune a documentelor (documente ale administratiei publice si locale, documente care urmeaza sa fie arhivate in cadrul arhivelor electronice din cadrul unor Data Centre, etc. )
– documente rezultate din prelucrarea datelor contabile si fiscale (declaratii de impunere, documente de plata catre Bugetul de Stat, etc. )
etc.

Semnatura electronica ofera urmatoarele facilitati:
– Eficientizarea procesului de business pentru companii si partenerii acesteia – comunicare rapida, de oriunde si oricand, in mod legal si in deplina siguranta, eliminand consumul ineficient de timp si de resurse umane
– Reducerea costurilor prin eliminarea totala a cheltuielilor legate de manipularea documentelor pe hartie (imprimare, trimitere, procesare, etc.) – un document semnat electronic are aceeasi valoare ca si un document tiparit pe hartie
– Pe de alta parte, un document semnat electronic se supune clauzei juridice de nonrepudiere, adica semnatarul nu poate sustine ca nu a semnat acel document.
– Prin faptul ca orice modificare, cat de mica a documentului semnat digital duce automat la anularea semnaturii, destinatarul are convingerea ca documentul a ajuns in stare nealterata.
– Orice document semnat digital poate fi tiparit la imprimanta, putand contine informatia ca documentul original e cel electronic si ca acesta poarta semnatura electronica a semnatarului.
– Practic, orice domeniu de activitate are nevoie de facilitatea transmisiei electronice a informatiilor, indiferent de natura acestora. Prin aplicarea semnaturii electronice pe documentele care impun autenfificarea prin semnatura si sigiliu ( celebrul SS de pe documentele tipizate), se realizeaza trecerea la noua era informationala.
– Acoperire in caz de litigiu – conform legislatiei in vigoare, semnatura electronica are valoare legala. Prin urmare, daca organizatia respectiva ajunge in instanta si autenticitatea documentelor este contestata, validitatea semnaturii electronice utilizate este usor de demonstrat si nu poate fi contestata
– Nerepudiere, integritate si confidentialitate – datele organizatiei vor ajunge acolo unde trebuie, existand garantia ca nu au fost vizualizate sau alterate de persoane neautorizate.

Ce este cheia privata?
Un cod digital cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware si/sau software specializat.
În contextul semnăturii digitale cheia privată reprezintă datele de creare a semnăturii electronice.

Ce este cheia publica?
Un cod digital, perechea cheii private necesara verificarii semnaturii electronice.
În contextul semnăturii digitale cheia publică reprezintă datele de verificare a semnăturii electronice.

Care este mecanismul de creare a semnaturii electronice ? Ce este eToken?

eToken-ul, smart card-ul sau orice alt dispozitiv specializat contine un microprocesor care genereaza cele doua chei: publica si privata.

Cum se genereaza semnatura electronica?
1. Asupra documentului se aplica un algoritm si se obtine amprenta documentului;
2. Amprenta documentului este o insiruire de biti;
3. Amprenta documentului intra in dispozitivul securizat;
4. Printr-un alt algoritm se aplica cheia privata peste amprenta documentului, rezultand semnatura electronica.

Cheia privata ramane in memoria eTokenului, nu paraseste niciodata dispozitivul, asadar poate sa fie utilizata doar de posesorul dispozitivului.

Cheia privata reprezinta datele de creare a semnaturii electronice, iar cheia publica – datele de verificare ale acesteia.

Cheia privata nu poate fi dedusa in nici un fel din cheia sa publica pereche.

Principiul a avea + a sti = a utiliza se traduce astfel:
am dispozitiv securizat + stiu PIN = utilizez dispozitivul in vederea crearii semnaturii electronice.

Cum verifica destinatarul semnatura dvs electronica?
Documentul pe care l-ati semnat electronic va pleca via Internet spre destinatar, care are posibilitatea sa verifice daca, intr-adevar, ati semnat acel document.

Mecanismul de verificare a semnaturii electronice se bazeaza pe utilizarea cheii publice, a unui algoritm de calcul si a semnaturii electronice primite. Verificarea semnaturii este o operatie automata.

Spre deosebire de cheia privata care este cunoscuta doar de semnatar, cheia publica poate sa fie aflata de toti cei care primesc mesajele dvs. daca acceseaza site-ul furnizorului de servicii de certificare in domeniul semnaturii electronice.

Astfel, se pot consulta datele din certificatul digital de care dispuneti, verificand identitatea expeditorului. Sa nu uitam ca semnatura electronica se creaza cu ajutorul cheii private si se verifica prin cheia publica.

Ce inseamna non-repudiere?
Ansamblul „persoana – cheie publica – cheie privata” garanteaza non repudierea, adica semnatarul documentului nu poate sa respinga faptul ca acel document a fost semnat electronic de el insusi.

Certificatele digitale calificate pot fi utilizate in relatia cu:
– Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF),
– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS),
– Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM),
– Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),
– Monitorul Oficial,
– Depozitarul Central,
– Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), etc
– Autoritatile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP)– pentru semnarea si transmiterea electronica a documentelor solicitate de acestia, etc
– Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSP) – pentru transmiterea raportarilor
– Partenerii de afaceri – pentru transmiterea electronica a corespondentei cu implicatii legale(contracte,documente cu valoare legala, etc)
– Departamentele companiei – pentru transmiterea corespondentei cu valoare legala si implementarea fluxurilor de documente.

Bibliografie
1.     Ghid CNAS
2.     Portal CNAS – Siui – Sistem informatic unic integrat 
3.     Reteta electronica – Ghid de utilizare a Prescriptiei Electronice Pluriva

 

Categorii: Cursuri

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.